STRAFRECHT

Aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Gedagvaard om te verschijnen voor te verschijnen voor de rechtbank? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. Met meer dan zeven jaar ervaring achter de hand zet ik alle middelen in om u te verdedigen tegen de verdenking.

Of u nog op verhoor moet komen bij de politie of bijstand wenst tijdens verhoor, tot en met de zitting bij de rechtbank zal ik u
stap voor stap door de strafprocedure loodsen, u op elk moment voorzien van uitleg en met u de te volgen strategie doornemen.

Strafrecht is een rechtsgebied waar u hopelijk weinig mee te maken zult hebben. Toch kan het voorkomen dat u onverhoopt advies nodig hebt op dit gebied. Ik kan u bij elk strafrechtelijk probleem van dienst zijn. Strafrechtelijke feiten verschillen natuurlijk in ernst, maar bij iedere zaak geldt dat u in een zo vroeg mogelijk stadium juridisch advies dient in te winnen om uw rechten te kunnen waarborgen. Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, zijn de volgende onderwerpen belangrijke basiskennis:

 • Aanhouding;
 • Piketadvocaat;
 • Zwijgrecht;
 • Consultatierecht;
 • Inverzekeringstelling;
 • Bewaring;
 • Dagvaarding;
 • Politierechter;
 • Meervoudige Kamer;
 • Straf.

In elke fase binnen het strafrecht (dus ook in de voorfase) kan ik u juridisch bijstaan.

Aanhouding

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, kunt u worden aangehouden, en naar een plaats van verhoor worden geleid. Een aanhouding is ingrijpend en is daarom strikt gebonden aan wettelijke termijnen en regels. Na uw aanhouding dient u ten spoedigste voor de (hulp)officier van justitie te worden geleid. U wordt opgehouden voor onderzoek voor in principe maximaal 15 uur.

Piketadvocaat

Wanneer u wordt aangehouden, heeft u recht om een advocaat te raadplegen. Elke dag heeft een andere advocaat dienst om aangehouden verdachten te bezoeken op het politiebureau. Dit is de zogenaamde piketadvocaat. Bij aanhouding krijgt de piketadvocaat een melding van de politie. Hij is degene die u komt bezoeken, tenzij u aangeeft dat u een eigen advocaat heeft, de zogenaamde voorkeursadvocaat. De rechtsbijstand wordt van overheidswege gefinancierd en is derhalve gratis voor u.

Zwijgrecht

Na uw aanhouding bent u niet verplicht een verklaring af te leggen. Een ieder is wel bekend met het zwijgrecht. In veel gevallen is het beter een beroep te doen op uw zwijgrecht. Dit kan met meerdere zaken te maken hebben. Een reden is bijvoorbeeld dat u wilt wachten met het afleggen van een verklaring tot het onderzoek van de politie is afgerond. U kunt dan kennis nemen van het bewijs dat de politie tegen u verzameld heeft. Doorgaans betekent het beroep op het zwijgrecht dat u wel langer in voorarrest zit, zodat het goed is hierover advies te vragen aan uw advocaat.

Consultatierecht

Als u bent aangehouden, heeft u recht om voorafgaand aan het verhoor door de politie gratis een (piket)advocaat te raadplegen. U geeft de politie dan aan dat u van uw consultatierecht gebruik wilt maken. Een advocaat vertelt u wat uw rechten zijn op het moment van aanhouding. Doorgaans spreekt u met uw advocaat ook de redenen van aanhouding door, zodat uw advocaat u kan zeggen wat u waarschijnlijk te wachten staat. Ook kan hij u adviseren of u bijvoorbeeld beter een beroep op uw zwijgrecht kunt doen. U gaat dan beter voorbereid het politieverhoor in. Gedurende het verhoor heeft u eveneens recht op bijstand van een advocaat. 

Inverzekeringstelling

Indien de politie u na het ophouden voor onderzoek langer wenst vast te houden, dient u in verzekering te worden gesteld. Dit is niet toegestaan voor alle strafbare feiten. Bepaalde misdrijven en overtredingen zijn uitgesloten. De inverzekeringstelling gebeurt doorgaans door een hulpofficier van justitie (een daarvoor gekwalificeerde agent), maar vaak in overleg met de Officier van Justitie. De inverzekeringstelling geldt in principe voor maximaal drie dagen. Bij inverzekeringstelling heeft u wederom recht uw advocaat te raadplegen.

Bewaring

Indien de Officier van Justitie u na de inverzekeringstelling van drie dagen nog langer wil vasthouden, wordt u voor een rechter (de rechter- commissaris) geleid voor een vordering tot bewaring. Een vordering tot in bewaringstelling geschiedt doorgaans bij de ernstigere strafbare feiten, omdat er bijvoorbeeld meer onderzoek nodig is. Er kunnen echter andere redenen zijn om u langer vast te houden. De rechter-commissaris bepaalt of deze redenen aanwezig zijn. De rechter-commissaris kan bepalen dat u in bewaring wordt gesteld voor een maximale termijn van 14 dagen. U gaat dan naar een Huis van Bewaring.

Dagvaarding

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie tot vervolging wenst over te gaan, ontvangt u thuis een dagvaarding. De dagvaarding vermeldt de datum waarop u in de rechtbank dient te verschijnen, alsmede het feit dat u ten laste wordt gelegd (tenlastelegging). Nadat u thuis een dagvaarding hebt ontvangen, neemt u gelijk contact op met uw advocaat. De zittingsdatum is vaak immers kort dag, zodat een goede voorbereiding anders wordt bemoeilijkt. Uw advocaat vraagt vervolgens het dossier op bij de rechtbank en bereid uw zaak dan gezamenlijk met u voor.

Politierechter

Wanneer de Officier van Justitie u voor een strafbaar feit wenst te vervolgen en de zaak eenvoudig van aard is, wordt u doorgaans gedagvaard om voor de politierechter te verschijnen. De politierechter kan maximaal een gevangenisstraf van een jaar opleggen. De zaak wordt gelet op de eenvoud, gelijk afgedaan. Dit betekent dat er aan het einde van de zitting gelijk uitspraak wordt gedaan en u weet waar u aan toe bent. Natuurlijk staat tegen de beslissing wel hoger beroep open.

Meervoudige Kamer

Wanneer de zaak ernstiger van aard is en niet zo eenvoudig, wordt u gedagvaard om voor de Meervoudige Kamer te verschijnen. Hier zijn drie rechters die uw zaak bekijken. Dit kan nogal intimiderend zijn, maar het waarborgt tegelijkertijd dat uw zaak met uiterste zorg en inzicht wordt behandeld. Na sluiting van het onderzoek wordt binnen 14 dagen uitspraak gedaan. Het vonnis vermeldt de motivering van de rechters van hun beslissing. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u na overleg met uw advocaat ervoor kiezen om in hoger beroep te gaan.

Straf

De rechter kan verschillende straffen opleggen. Hij houdt daarbij rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Uw advocaat brengt de belangrijke zaken onder de aandacht van de rechter. In hoofdlijn kunnen de volgende straffen worden opgelegd: de geldboete, de taakstraf of de gevangenisstraf. De wet bepaalt voor elk strafbaar feit de maximum straf. Straffen kunnen daarnaast voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden opgelegd. Slechts een onvoorwaardelijke straf wordt direct ten uitvoer gelegd.

In mijn strafpraktijk komen de volgende zaken regelmatig voorbij:

 • Moord- en doodslag;
 • Diefstal;
 • Openlijke geweldpleging;
 • Mishandeling;
 • Zedenzaken;
 • Ontvoering;
 • Mensenhandel;
 • Ontneming;
 • Valsheid in geschrifte;
 • Oplichting;
  Verkeerszaken (Wegenverkeerswet);
 • Drugszaken (Opiumwet);
 • Wapenbezit, wapenhandel (Wet wapens munitie).

Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is altijd gratis en wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) op basis van uw inkomen, zal ik op basis daarvan u bijstaan. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan sta ik u bij aan de hand van mijn uurtarief ad € 175,– per uur. exclusief BTW. Afhankelijk van uw zaak, kan ik met u eventueel prijsafspraken maken.

Telefoon: 06-49970788

E-mail: d.vong@vongadvocaat.nl