Algemene Voorwaarden Vong Advocaat

1. Toepasselijkheid

1.1. Vong Advocaat is een eenmanszaak die zich richt op het uitoefenen van het beroep van advocaat. Vong Advocaat is gevestigd te Rijen en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 76541835. 

1.2.  Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Vong Advocaat zijn werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten, alsmede verder op alle (rechts)handelingen van Vong Advocaat met, voor of jegens cliënt – die de cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Vong Advocaat neerlegt en door hem worden geaccepteerd. De toepassing van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Vong Advocaat ingeschakelde medewerkers of derden, alsmede op alle overeenkomsten tussen Vong Advocaat en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen Vong Advocaat en de opdrachtgever. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen partijen. Onder (rechts)handelingen wordt ook begrepen onrechtmatige daad.

1.4.  Vong Advocaat is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.


2. Overeenkomst

2.1.  Er komt een overeenkomst tot stand tussen Vong Advocaat en de opdrachtgever op het moment dat Vong Advocaat de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.

2.2.  De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden, de privacystatement van Vong Advocaat en mogelijk nog andere afspraken die Vong Advocaat schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.

2.3.  De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2, alsmede en 7:409 BW van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Vong Advocaat en de opdrachtgever.

2.4.  Opdrachtgever zal aan Vong Advocaat alle informatie verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die Vong Advocaat van belang acht voor de behandeling van de zaak. De opdracht aan Vong Advocaat leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Vong Advocaat zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat opdrachtgever voor ogen staat, maar hij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

2.5.  Voor de uitvoering van de opdracht is Vong Advocaat bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden. Hij zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Vong Advocaat zal bij de uitvoering van de hem verleende opdracht en bij de selectie van door hem in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.6.  De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Vong Advocaat als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.


3. Factuur en betaling

3.1.  In beginsel worden de facturen van Vong Advocaat opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten en belasting. De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Vong Advocaat aan de opdrachtgever gedeclareerd. Vong Advocaat is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.

3.2.  Het honorarium voor de werkzaamheden van Vong Advocaat wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het uurtarief dat bij de aanvaarding van de opdracht door Vong Advocaat aan de opdrachtgever is bevestigd, of bij gebreke daarvan het uurtarief dat Vong Advocaat bij de vorige opdracht van die opdrachtgever hanteerde. Vong Advocaat zal kosten die niet in het tarief zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden. Algemene kantoorkosten (zoals kosten van verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en dergelijke) zijn in het uurtarief verdisconteerd. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. Alle factuurbedragen worden –voor zover van toepassing– verhoogd met omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.   

3.3.  In alle gevallen is de betalingstermijn van facturen van Vong Advocaat vijftien dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur. Betaling door de opdrachtgever dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijk rente verschuldigd en is Vong Advocaat bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover opdrachtgever ten tijde van het verstrekken van de opdracht niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Vong Advocaat aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen vijftien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning door Vong Advocaat wordt voldaan; of: b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Vong Advocaat aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van de Vong Advocaat de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Vong Advocaat gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Vong Advocaat voorts gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. Vong Advocaat is gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.    


4. Aansprakelijkheid

4.1.  Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend Vong Advocaat (die de betreffende opdracht heeft aanvaard) daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die opdrachtnemer, Vong Advocaat, beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Vong Advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

De beroepsaansprakelijkheid van Vong Advocaat is verzekerd bij HDI Global SE tot een maximum bedrag van € 500.000,– per aanspraak, met een maximum van € 1.000.000,– per contractjaar. Op verzoek verstrekt Vong Advocaat aan opdrachtgever nadere informatie over de verzekering.

4.2.  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Vong Advocaat aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Vong Advocaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

4.3.  Voor zover derden (zoals bedoeld in artikel 2.5) die in verband met de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houdt de aan Vong Advocaat gegeven opdracht de bevoegdheid van Vong Advocaat in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Vong Advocaat voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten.

4.4.  De aansprakelijkheid van Vong Advocaat gaat nooit verder dan bepaald in deze voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vordering uit hoofde van de overeenkomst of uit andere hoofde, waaronder met name onrechtmatige daad. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

4.5.  Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Vong Advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Vong Advocaat.

4.6.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Vong Advocaat in verband met het verrichten van werkzaamheden door Vong Advocaat vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


5. Waarneming

Indien Vong Advocaat onverhoopt gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, zal de praktijk worden waargenomen door mr. C.D.W. Herrings, dan wel mr. R.G.J. van Kerkhof, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. Opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd omtrent het advocatenkantoor, dat wordt ingeschakeld ten behoeve van de waarneming.


6. Derdengelden rekening

Vong Advocaat beschikt niet over een derdengelden rekening en kan dus géén derdengelden ontvangen.


7.  Overige bepalingen

7.1   Vong Advocaat hanteert een privacyreglement dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden. De privacyverklaring wordt u toegestuurd gelijktijdig met het toezenden van de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging.

7.2   De opdrachtgever verleent Vong Advocaat door verstrekking van de opdracht toestemming voor automatische verwerking van door Vong Advocaat verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. De opdrachtgever verleent ook toestemming tot contractsoverneming. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij Vong Advocaat en komen uitsluitend Vong Advocaat toe. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Deze voorwaarden laten de op Vong Advocaat van toepassing zijnde regels gesteld door beroepsorganisaties onverlet. Als één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan worden zij hierbij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Indien noodzakelijk zullen partijen hierover dan te goeder trouw overleg hebben over de precieze bewoordingen van de nieuwe bepalingen.


8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1.  Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Vong Advocaat en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

8.2.  Vong Advocaat is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Vong Advocaat in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te raadplegen op de website van de Geschillencommissie Advocatuur. Door ondertekening van de opdracht-bevestigingsbrief door Vong Advocaat en opdrachtgever wordt de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt de opdrachtgever deze bezwaren eerst voor aan Vong Advocaat. De termijn hiervoor bedraagt drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam, of redelijkerwijs had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf. Vong Advocaat zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht schriftelijk hierop reageren. Indien daarmee de klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever is opgelost of Vong Advocaat de reactietermijn van vier weken onbenut heeft laten verstrijken, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De termijn hiervoor bedraagt twaalf maanden na de hier geduide reactietermijn van Vong Advocaat (van vier weken). Daarna vervalt deze mogelijkheid.


De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de commissie. De opdrachtgever kan het Reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres: postbus 90600, 2509 LP  Den Haag, inzien dan wel downloaden via de website www.degeschillencommissie.nl. Vong Advocaat kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wegen van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door Vong Advocaat wendt tot de gewone rechter (bevoegd is dan uitsluitend de Rechtbank Zeeland- West Brabant).


Als sprake is van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever dan is alleen sprake van bindend advies als de opdrachtgever het openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de opdrachtgever dat niet, dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaraties tot een bedrag van € 10.000,–. Het meerdere dient beslecht te worden bij de civiele rechter. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,–. Hogere schadeclaims kan de opdrachtgever uitsluitend aan de Geschillencommissie voorleggen als de opdrachtgever de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000,– en schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,–. Dit betekent dat de opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,– geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.


Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Vong Advocaat.


Rijen, april 2021