Identificatieplicht

Vong Advocaat handelt in overeenstemming met de per 1 augustus 2008 in werking getreden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft bevat zowel de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende te identificeren (cliëntenonderzoek) als de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt. Deze wet vervangt de Wet Identificatie bij Dienstverlening en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.

Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd door middel van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Voor nadere informatie verwijs ik u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor nadere informatie kunt u ook met mij contact opnemen.


Danny Vong

Rijen, oktober 2021