Advocaat arbeidsrecht legt uit: wat is non-actief stellen of schorsen?
30 juni 2023 
3 min. leestijd

Advocaat arbeidsrecht legt uit: wat is non-actief stellen of schorsen?

Wat is op non-actief stellen of schorsen precies?

De uitleg die een arbeidsrecht advocaat zal geven op de vraag wat "op non-actief stellen" of " schorsen" precies betekent zal waarschijnlijk zijn: een door werkgever aan werknemer opgelegd (tijdelijk) verbod om zijn werkzaamheden uit te voeren zonder dat zijn of haar dienstverband wordt beëindigd. Het zijn echter geen juridische begrippen, maar termen die op de werkvloer worden gebruikt. De wet zelf geeft dus geen definitie aan "op non-actief stellen" of " schorsen", maar in een CAO, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst kunnen de begrippen wel worden gedefinieerd. Het komt ook voor dat deze begrippen in verschillende CAO's of arbeidsovereenkomsten anders worden uitgelegd met verschillende betekenissen. Raadpleeg dus altijd je CAO, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst.

Wanneer wordt iemand op non-actief gesteld of geschorst?

Deze maatregel wordt doorgaans genomen door werkgevers in bepaalde situaties waarin het voortzetten van de werkzaamheden van de werknemer problematisch of schadelijk zou kunnen zijn voor het bedrijf.  Het op non-actief stellen van een werknemer is een ingrijpende maatregel die zorgvuldig moet worden overwogen en toegepast, omdat het de rechten en belangen van zowel de werkgever als de werknemer raakt.

Er zijn verschillende situaties waarin een werkgever kan besluiten om een werknemer op non-actief te stellen. Enkele veelvoorkomende redenen zijn:

1. Onderzoek naar mogelijke misdragingen van de werknemer: Als er ernstige vermoedens of beschuldigingen zijn van bijvoorbeeld fraude, diefstal, wangedrag of andere schendingen van de gedragsregels van het bedrijf, kan een werkgever een werknemer op non-actief stellen om een intern onderzoek uit te voeren. Dit stelt de werkgever in staat om de beschuldigingen te onderzoeken zonder dat de werknemer de gelegenheid heeft om bewijsmateriaal te verduisteren of invloed uit te oefenen op getuigen.

2. Arbeidsconflicten: In gevallen van ernstige arbeidsconflicten waarbij de werknemer betrokken is, kan op non-actief stellen worden overwogen als tijdelijke maatregel om de spanningen te verminderen en verdere escalatie te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij aanhoudende conflicten tussen werknemers, waarbij de werkgever de rust op de werkvloer wil herstellen.

3. Gezondheids- en veiligheidsredenen: Als de werknemer een direct gevaar vormt voor zichzelf, andere werknemers of de bedrijfsvoering, kan op non-actief stellen worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld fysieke agressie, grove nalatigheid of het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

4.  de functie (bijvoorbeeld wegens een reorganisatie) vervalt.

Het is belangrijk op te merken dat een werkgever niet zomaar op eigen initiatief een werknemer op non-actief kan stellen. De maatregel moet gerechtvaardigd en proportioneel zijn in verhouding tot het doel.

Duur van de schorsing of non-actief stelling

Een non-actiefstelling moet redelijk en proportioneel zijn in duur. Het kan niet onbeperkt worden verlengd, aangezien dit als een verkapte vorm van ontslag kan worden beschouwd. De werkgever dient de voortgang van het onderzoek of de situatie regelmatig te evalueren en de werknemer zo spoedig mogelijk weer in te schakelen als de redenen voor de schorsing niet langer van kracht zijn.

Wat zijn de rechten van een werknemer?

Een werknemer die op non-actief is gesteld, behoudt zijn of haar rechten en plichten als werknemer. Over het algemeen behoudt een werknemer tijdens de non-actiefstelling recht op zijn of haar loon. Het is belangrijk om te controleren of er specifieke regelingen zijn met betrekking tot het loon tijdens de schorsingsperiode. Ook heeft een werknemer nog steeds recht op sociale zekerheid, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast heeft de werknemer het recht om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen en om zijn of haar standpunt naar voren te brengen tijdens het onderzoek. De werkgever dient de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen van de redenen van de schorsing en de specifieke feiten en omstandigheden te vermelden die tot het besluit hebben geleid. De werknemer doet er goed aan bezwaar te maken tegen de schorsing of non-actiefstelling. De werknemer wordt geadviseerd om altijd om een schriftelijke bevestiging te vragen en de werkgever in een brief te laten weten dat hij/zij beschikbaar blijft voor werkzaamheden en dat er van uit wordt gegaan dat het loon wordt doorbetaald.

Hoe verder?

Het op non-actief stellen is geen automatische vorm van beëindiging van het dienstverband. Het is een tijdelijke maatregel om de situatie te onderzoeken of te kalmeren. Als het onderzoek van werkgever bewijsmateriaal oplevert van ernstig wangedrag of andere ernstige schendingen van de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever verdere disciplinaire stappen overwegen, zoals ontslag.

De werknemer kan de reden van de op non-actief stelling in een kort geding procedure door een rechter laten beoordelen. Oordeelt de rechter dat de op non-actief stelling onterecht is, dan moet de werkgever hem/haar weer toelaten tot het verrichten van de werkzaamheden.

Wil je weten wat je in jouw specifieke situatie het beste kan doen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Je kan mij bellen, mailen of Whatsappen.

Over de schrijver
Natuurlijk verwacht je geen problemen of conflicten. Maar als het fout gaat wil je voorbereid zijn. Daarom help ik jou zowel in het voorkomen van problemen als in het oplossen van de problemen die al zijn ontstaan. Bel, mail of app mij gerust. Of het gaat om juridische advies, een snelle check of procederen, even vrijblijvend sparren is altijd mogelijk.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?