Advocaat zeden
mr. D. (Danny) Vong
12/12/2021
4 min
0

Advocaat zeden of zedenadvocaat nodig?

12/12/2021
4 min
0

Wordt je verdacht van een zedenmisdrijf? Moet je op verhoor komen wegens verdenking van ontucht, verkrachting of incest? Zedenzaken zijn ernstige zaken waar lange gevangenisstraffen worden opgelegd. Het belang van een ervaren zedenadvocaat moet daarom niet worden onderschat. Vanuit mijn jarenlange ervaring als advocaat in zedenzaken, geef ik hieronder een globaal overzicht van wat de verschillende delicten inhouden en wat je aan straf kunt verwachten in het geval van verkrachting en kinderporno.

Aanranding

In de wet wordt dit de feitelijke aanranding van de eerbaarheid genoemd. Aanranding is het iemand door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen oftewel handelingen van seksuele aard. De kern van dit delict is de dwang die moet leiden tot het plegen of dulden van seksuele handelingen.

Verkrachting

Verkrachting is het afdwingen (tot het ondergaan van) van seksuele handelingen door geweld of dreiging met geweld. Dit is vergelijkbaar met de omschrijving van aanranding, met één groot verschil. Het Openbaar Ministerie moet voor verkrachting ook kunnen bewijzen de verdachte daadwerkelijk het lichaam van het slachtoffer is binnengedrongen. Zowel de dwang als het binnendringen moet bij verkrachting dus worden bewezen. Dit delict is dan ook zwaarder dan aanranding, reden waarom er een zwaardere straf op staat.

Wat zijn de straffen voor verkrachting?

De richtlijnen van de rechtbank (LOVS afspraken) geven 24 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk aan als straf voor verkrachting. Dit is echter slechts een richtlijn. Er kan in positieve en negatieve zin van af worden geweken, afhankelijk van de omstandigheden in de zaak. De volgende omstandigheden zijn dan relevant:

- Frequentie van de verkrachting, hoe vaak is het gebeurd?

- Duur van de verkrachting;

- Leeftijd slachtoffer;

- (Andere) bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer;

- Bijzondere schadelijke gevolgen voor slachtoffer (bijv. ontmaagding, aanzienlijk geestelijk of lichamelijk letsel, besmettingsrisico);

- De ernst en mate van geweld;

- Aard van de gedraging (bijv. mindere ernst van de inbreuk op de integriteit, onverhoedse aanval);

- Recidive, zijn er eerdere veroordelingen voor zedenzaken?

- Meerdere daders;

- Bijzondere bedreigende en/of vernederende setting (bijv. vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen);

- Misbruik overwicht en/of vertrouwen, bijvoorbeeld leidinggevende of verzorger;

- Relatiesfeer;

- Eerdere vrijwillige seksuele relatie dader/slachtoffer;

- Relevant eigen gedrag slachtoffer;

- Bijzondere negatieve gevolgen voor de verdachte.

Wil je een advocaat die weet welke factoren in jouw zaak relevant zijn voor de strafmaat? Neem dan vrijblijvend contact op met Vong Advocaat.

Grooming

Grooming wordt door de politie omschreven als digitaal kinderlokken en is een veelvoorkomend delict, vooral nu kinderen vaker op social media zitten, online spellen spelen of chatten. Online wordt een minderjarige door een volwassene benaderd. De volwassene heeft dan de intentie om de minderjarige in het echt te ontmoeten, met als doel het plegen van seksuele handelingen of om kinderporno te maken.

Het online benaderen van een minderjarige is op zichzelf echter niet strafbaar. Je bent pas strafbaar als het Openbaar Ministerie kan bewijzen dat er een concreet voorstel is gedaan tot een ontmoeting en een handeling is verricht, dat is gericht op het realiseren van die ontmoeting. Daarnaast moet ook worden bewezen dat de ontmoeting als doel heeft het verrichten of ondergaan van seksuele handelingen en/of het maken van kinderporno. Dat de ontmoeting zelf nog niet heeft plaatsgevonden, is voor de bewezenverklaring niet relevant.

Kinderporno

Iemand die kinderporno verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich de toegang daartoe verschaft, is strafbaar. Als er afbeeldingen op gegevensdragers zoals een pc, laptop, telefoon of tablet worden aangetroffen is het voor het verweer en de verdediging van belang van wie de gegevensdragers zijn en wie er toegang heeft tot de desbetreffende gegevensdrager. Tijdens een verhoor begint de politie vaak met de vraag welke telefoons, pc’s of tablets van jou zijn en wie er allemaal toegang heeft tot die apparaten. Vervolgens is het van belang om te weten waar de bestanden staan opgeslagen. Om wettelijk als kinderpornografische afbeeldingen te kwalificeren moeten de afgebeelde kinderen kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en de afbeelding zich richten tot het opwekken van een seksuele prikkeling.

Wat zijn de straffen voor kinderporno? 

De richtlijnen van de rechtbank (LOVS afspraken) geven de volgende straffen aan:

-    Bezit/verwerven van kinderporno, zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderporno verschaffen: 240 uur taakstraf + 6 maanden gevangenisstraf, waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk, met bijzondere voorwaarden;

-    Verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno: 1 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Vervaardigen van kinderporno: 2 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno: 1 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Een beroep of gewoonte maken van het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno: 2 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk;

-    Een beroep of gewoonte maken van het vervaardigen van kinderporno:  4 jaar gevangenisstraf  onvoorwaardelijk.

Ontucht met een minderjarige

Elke seksuele handeling die is verricht met een kind jonger dan 16 jaar is strafbaar. Omdat de wetgever vindt dat een kind niet in staat is om adequaat te reageren op bijvoorbeeld een dergelijk verzoek van een volwassen persoon, is dwang niet vereist. Dit betekent dat het Openbaar Ministerie alleen hoeft te bewijzen dat de ontuchtige handelingen zijn verricht. Concreet zal het bewijs bestaan uit de verklaring van de minderjarige, degenen aan wie de minderjarige het als eerste heeft verteld en de verklaringen van de directe omgeving, zoals de ouders, broers en zussen. Dit omdat er vaak geen getuigen zijn van de ontuchtige handelingen zelf. Het zal dan gaan om de beoordeling van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verschillende verklaringen.

De advocaat in zedenzaken

In het geval van aanranding, verkrachting en ontucht spelen de verklaringen van de slachtoffers en de getuigen een zeer belangrijke rol. Als het gaat om seksuele handelingen of ontuchtige handelingen, zijn er namelijk in de meeste gevallen alleen de verdachte en het slachtoffer aanwezig. De rechtbank zal daarom voor het bewijs kijken naar de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verklaringen. Spreken de verklaringen elkaar op essentiële punten tegen of zijn er verklaringen die in het geheel niet betrouwbaar zijn, dan kunnen deze buiten beschouwing worden gelaten in de bewijsvoering, met als resultaat een vrijspraak. Wil je een advocaat die ervaring heeft met het vinden van tegenstrijdigheden en alle getuigenverklaringen, sporen en bewijsmiddelen tot in detail onderzoekt? Neem dan contact op met Vong Advocaat!

Reacties