Strafrecht advocaat

Mishandeling en zware mishandeling | wat zijn de straffen?

Wat zijn de straffen?

In de orientatiepunten van de rechtspraak worden er van zowel zware mishandeling als eenvoudige mishandeling richtlijnen gegeven voor de strafmaat. Dit is afhankelijk van meerdere factoren zoals in de omschrijvingen is terug te zien.  Als het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), een andere toezichthouder of een professionele hulpverlener (zoals een brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%.

Er moet ook worden opgemerkt dat bij huiselijk geweld in principe geen geldboete wordt opgelegd.


(Eenvoudige) mishandeling (artikel 300 Sr)

a. Droge klap of schop (alleen pijn, geen letsel) - € 500,--

b. Mishandeling, lichamelijk letsel ten gevolge hebbend - € 750,--

c. Mishandeling met behulp van een slagwapen of door een kopstoot, lichamelijk letsel

ten gevolge hebbend -  120 uur taakstraf


Zware mishandeling (artikel 302 Sr)

a. Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel zonder gebruik te maken van een

wapen - 3 maanden gs ov

b. Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door middel van bijvoorbeeld één

of meer kopsto(o)t(en) en/of schoppen/trappen tegen het hoofd - 6 maanden gs ov

c. Opzettelijk toebrengen van middelzwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen

(niet zijnde een vuurwapen) - 7 maanden gs ov

d. Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel, zonder gebruik te maken van

een wapen - 8 maanden gs ov

e. Opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen

(niet zijnde een vuurwapen) - 1 jaar gs ov


De richtlijnen van de rechtbanken geven ook het volgende aan over het letsel: 

Het in art. 300 Sr (eenvoudige mishandeling) bedoelde letsel kan worden onderscheiden in beperkt en aanzienlijk lichamelijk letsel. Onder beperkt lichamelijk letsel moet worden begrepen letsel dat bestaat uit één of meer schrammen, schaafwonden of blauwe plekken. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om een tand door de lip of lichte kneuzingen. Deze verwondingen eisen geen medisch ingrijpen. Onder aanzienlijk lichamelijk letsel moet worden begrepen letsel waarvan volledig

herstel mogelijk is binnen een periode van zes weken na de mishandeling. Het gaat hier bijvoorbeeld om forse kneuzingen, breuken die zonder een operatie herstellen en te hechten wonden.

Het in art. 302 Sr (zware mishandeling) bedoelde zwaar lichamelijk letsel kan worden onderscheiden in zwaar lichamelijk letsel en zeer zwaar lichamelijk letsel. Onder zwaar lichamelijk letsel moet worden begrepen zwaar lichamelijk letsel, als bedoeld in art. 302 Sr, waarvan volledig herstel valt te verwachten binnen zes maanden na de gebeurtenis. Medisch ingrijpen zal in het algemeen geïndiceerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om ingrijpende breuken. Onder zeer zwaar lichamelijk letsel moet worden begrepen zwaar lichamelijk letsel, als bedoeld in art. 302 Sr, dat levensbedreigend is of waarvan een zeer langdurige herstelperiode (meer dan zes maanden) of geen volledige genezing wordt verwacht.

Vragen of even vrijblijvend kennismaken?